Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro služby poradny DETO a nákup zboží

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečněný v detoxikační poradně DETO nebo prostřednictvím www.detoxikace-deto.cz či písemné elektronické a telefonické objednávky.

2. Společnost: detoxikační poradna DETO, Mgr. Olga Chmurovičová. IČO: 04571886, Sídlo: Valtice, Zahradní 299, 691 42 prohlašuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží, které je plně v souladu s obecnými i zákonnými požadavky pro daný druh zboží.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Vstup do poradny a žádost o konzultační služby nebo prodej zboží je návrhem kupní smlouvy na poradenské služby nebo nákup zboží. Nákup zboží a poskytnutí poradenských služeb v poradně DETO jsou splatné v čas odběru.

2.Každá jednotlivá objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná aktuální nabídka včetně ceny zveřejněné v den nákupu. V případě, že ze strany prodávajícího došlo k zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3. Odesláním objednávky (pomocí kontaktního formuláře, emailem, telefonicky apod.) kupující potvrzuje, že je s těmito podmínkami obeznámen a v plném rozsahu s nimi souhlasí. (Prodávající doporučuje pročíst si bod 4/IV Všeobecných obchodních podmínek poradny DETO.) Kupující je okamžikem odeslání objednávky vázán těmito podmínkami. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou nebo SMS odpověď, v níž potvrdí přijetí objednávky. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která zahrnuje i náklady na zvolený způsob dopravy.

4. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním SMS nebo písemného elektronického oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Nejpozději však do 12 hodin.

5. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do 1 měsíce od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího nároku zaniká. Pokud již kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, ze kterého kupující provedl úhradu, není-li dohodnuto jinak.

III. Kupní cena a způsob úhrady

1. Kupní cena zboží se řídí dle platného ceníku v poradně DETO nebo na stránkách www.detoxikace-deto.cz .

Cenu lze hradit:

a: v hotovosti při osobním odběru ( v poradně DETO, třída 1.máje, Břeclav - není-li předem domluveno jinak)

b: dobírkou

c: na účet: 2300893647/2010

Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy, či změny uvedených cen v případech zvláštního zřetele hodných jako např. nadměrná inflace nebo při výrazné změně dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

2. splatnost kupní ceny

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží cenu v době splatnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn požádat o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující uděluje souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou a písemnou formou.

IV: Dodací podmínky zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Místem plnění je místo, kde prodávající předá zboží dopravci nebo při osobním odběru kupujícímu.

2. Dodací lhůta činí 1 - 10 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího od potvrzení objednávky. V případě zasílání zboží dopravcem je kupující povinen při přebírání zboží zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost oznámit pracovníkovi poštovního dopravce. Prodávající doporučuje v případě jakýchkoliv shledání porušení obalu do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

V případě osobního odběru je kupující povinen výše uvedené kontroly provést na místě a v čas odběru a případné závady a nesrovnalosti neprodleně oznámit prodávajícímu. Na další případné reklamace nemusí být brán zřetel.

3. Převzetím zásilky od dopravce kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě, že objednané zboží nebude možné přepravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží nebo nabídne kupujícímu jiné zboží, srovnatelné s původním. Prodávající je v takovém případě ale povinen písemně (i SMS) upozornit kupujícího a vyžádat si tak jeho souhlas s uvedeným postupem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, řídí se dále kupující podmínkami přepravce.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto doručováním. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje prodávající tuto skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z jeho strany, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a všech dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Prodávající má dále právo od smlouvy odstoupit.

V. Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení

> Kupující

1. V případě osobního odběru je koupě zboží závazná a prodávající nemusí žádost na odstoupení od smlouvy akceptovat.

V případě dodání zboží na základě objednávky sjednané elektronicky nebo po telefonické dohodě a prostřednictvím dopravce má kupující právo do 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku v platném znění (zákon č. 40/1964 Sb.) odstoupit od smlouvy.

2. Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

3. Záruky se nevztahují na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, návodem k obsluze nebo doporučením podávání uvedeného v příbalovém letáku, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami.

Odstoupit není možné i od následujících smluv (§ 1837 občanského zákoníku) - od dodávek zboží, které podléhá rychlé zkáze a od dodávek zboží v uzavřeném obalu, které byly z obalu vyjmuty a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. !!! Vzhledem k povaze produktů Joalis se před jejich nákupem doporučuje navštívit Osvědčeného terapeuta, který Vám navrhne vhodnou detoxikační kúru. Pro zaručení optimálního a nejvyššího účinku výrobků Joalis je konzultace složení každé detoxikační kůry s terapeutem nutná. Terapeut skládá každou detoxikační kůru klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a zjištěných zátěží. Toto oznámení je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek poradmy DETO a bere se v potaz při řešení možných reklamací. !!!

>Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek.

Zboží je kupující povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu - Chmurovičová, Zahradní 299, Valtice 691 42.

Zboží nesmí být vráceno na dobírku.

Zboží nesmí být použito ani poškozeno.

Zboží musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu.

Zboží musí být kompletní.

Zboží musí být vráceno společně s originálním dokladem o koupi vrácení zboží, musí být realizováno spolu s písemnou žádostí, která musí obsahovat kontaktní údaje.

V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje do 14 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu zboží sníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dříve, než obdrží vrácené zboží nepoškozené zpět. Peníze prodávající vrátí stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud kupující žádný jiný způsob nesdělí).

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí v případě oprávněné reklamace prodejce, přičemž proplácí cenu dopravy nejlevnějšího dopravce, i kdyby bylo zboží vráceno dopravcem jiným.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, či výměnou.

VI. Kde uplatnit stížnosti

Případné stížnosti prodávající vyřizuje prostřednictvím svého kontaktního e-mailu: deto.chmurovicova@gmail.com.

Dále se kupující může obrátit na živnostenský úřad Břeclavi nebo na Českou obchodní inspekci.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky nebo jejím ústním sjednáním stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případného poštovného a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v moment učinění nebo odeslání objednávky. Odeslanou nebo ústně sjednanou objednávkou je kupující vázán. Účastníci se ve smyslu ustanovení par 262, odstavce 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 513/1991 S., obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující uděluje souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou a písemnou formou. Dokumenty tvořící smlouvu prodávající archivuje. Archivace se řídí předpisy GPDR.

Platnost od 1. 1. 2016 až do odvolání.